MUDr. Vilma Partyková

LÉČBA URINOTERAPIÍ A HLADOVĚNÍM

HEALING THROUGH UROTHERAPY AND FASTING

MUDr. Vilma Partyková je absolventkou Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Po skončení studia pracovala 7 let na klinice, z toho 5 let jako anesteziolog na anesteziologicko-resuscitačním oddělení Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze. Tento obor jí byl vynikající průpravou pro další lékařské působení. Přes 20 let pracovala jako všeobecná a obvodní lékařka. Tři roky byla vedoucí lékařkou polikliniky československého velvyslanectví v Moskvě. Absolvovala postgraduální kurz reflexní terapie a akupunktury na Lékařské fakultě Lomonosovovy univerzity. Dr. Partyková získala při tom i řadu odborných kontaktů a s jejich pomocí poznala teoreticky a prakticky netradiční léčebné metody, jako jsou akupunktura, bezkontaktní masáže, urinoterapie a léčebné hladovění. S těmito metodami má třicet let praktických zkušeností. Sepsala soubor publikací o přírodních léčebných metodách prevence a léčení nemocí,  které se dostaly k mnoha tisícům čtenářů. Jako přední odborník se účastnila světových  urinoterapeutických kongresů v Brazílii 2203, Mexiku 2209 a  USA 2013. MUDr. Partyková v rámci  přednášek poskytuje bezplatně konzultace a také radí, hlavně elektronickou poštou,  nemocným, kteří žádají o pomoc.

Dr. Vilma Partyková graduated in Faculty of General Medicine of Charles University in Prague, Czechoslovakia. After she worked 7 years as anesthesiologist in Faculty Clinic “Královské Vinohrady” in Prague. This specialization had been an excellent grounding for her next medical activities. Over 20 years she worked as practical physician and therapist, and three years as chief doctor of Policlinic in Czechoslovak Embassy to Moscow. During her sojourn in Russia she visited post-gradual stage of reflex-therapy and acupuncture at Medical Faculty of “Lomonosov” University in Moscow. She had got many professional contacts and with aid of those she became acquainted, both theoretically and in practise, with non-traditional healing procedures, such as are contactless massages, urotherapy, and healing fasting. Using these methods she has got 30 years of practical experience. Dr. Partykova wrote complex of books about natural ways of preventing illnesses and their healing. Her books, written in Czech, came to many ten thousands of readers. She takes rich consulting and lecturing activities, including her participation on world urine-therapeutical congresses in Brazil  2203, Mexico 2209 and USA 2013.

SEDM KROKŮ KE ZDRAVÍ

SEVEN STEPS TO HEALTH

Klepnutím na vlajku otevřete osobní stránky MUDr. Vilmy Partykové, které se opírají o její spolupráci s pacienty, čtenáři jejích knih a článků, posluchači jejích seminářů a přednášek, a s Nakladatelstvím IMPULS.

Clicking on flag you could have opened personal web sites of Ms. Dr. Med. Vilma Partyková, based on her collaboration with patients, readers of her books and articles, listeners of her lessons and papers, and with Editorial House IMPULS.

            Objednat knihy       Objednat mumio